ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
 
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายลือชัย  ใจเดียว
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่นา
โทร : 088-5715161
Email : Mrluechai06@gmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ดึงข่าวติดหน้าเว็บ คลิกที่นี่
โหลดหน้าหนังสือราชการอัตโนมัติทุกๆ 20 วินาที ()     ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง * Ajax Search
ลำดับ
(auto)
เรื่อง
(รายการประกาศ หนังสือราชการ ประชาสัมพันธ์)
อ่าน
(ดูเพจ)
ลงรับ
(ร.ร.)
11258 การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2564 ครั้งที่ 605
เมื่อ 23 ก.ค. 2564 เวลา:14:14:31 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
89 0
11257 การมอบสื่อประชาสัมพันธ์ (ตุ๊กตา DLTV) ให้แก่สถานศึกษา
เมื่อ 23 ก.ค. 2564 เวลา:10:17:46 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
81 0
11256 ขอรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
เมื่อ 16 ก.ค. 2564 เวลา:10:33:02 กลุ่มอำนวยการ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
133 0
11255 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2563 ครั้งที่ 2
เมื่อ 13 ก.ค. 2564 เวลา:09:53:46 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
209 0
11254 สำเนาหนังสือราชการ
เมื่อ 12 ก.ค. 2564 เวลา:16:09:59 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
169 0
11253 ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
เมื่อ 12 ก.ค. 2564 เวลา:15:48:06 กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
128 1
11252 ขอเชิญประชุม
เมื่อ 12 ก.ค. 2564 เวลา:15:06:54 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
286 0
11251 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 09 ก.ค. 2564 เวลา:14:47:38 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
264 0
11250 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) ครั้งที่ 2
เมื่อ 09 ก.ค. 2564 เวลา:14:34:49 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
272 1
11249 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
เมื่อ 09 ก.ค. 2564 เวลา:11:04:59 กลุ่มนโยบายและแผน ประเภทการตอบรับ: รับทราบ แต่ไม่ต้องตอบกลับ
206 1
เพิ่มใหม่ |

อ่านข่าวทั้งหมด...

 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปฏิญญาเขตสุจริต ประกาศเจตจำนงสุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2563 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

เสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ........ก่อนนำเข้าพิจารณาในรัฐสภา

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 15 ครั้ง
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา15:52:05

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 32 ครั้ง
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา15:48:10

รับฟังรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และประชุม Morning Talk ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 17 ครั้ง
เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา11:01:30

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สาม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 44 ครั้ง
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา15:32:52

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 61 ครั้ง
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา12:15:39

ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๒

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 53 ครั้ง
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา12:11:35

เพิ่มใหม่ | >>อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการของเรา

ระบบเงินเดือน
ข้าราชการ/บำนาญ/ลูกจ้าง
E-MONEY kkzone1
DMC 63
Data Management Center
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
AMSS++
Area Management Support System
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ
B-OBEC
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง Update ปี 2563
E-MIS
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
SchoolMIS
โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
@kkzone1.go.th MAIL
Education mail สำหรับโรงเรียน Clound Service From google ED
GIS MAP
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์
DLIT
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนติด G
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
Smart OBEC
ส่งหนังสือราชการถึงสำนักงาน เขตพื้นที่และสำนักต่างๆ
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
กสศ. ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้
ระบบโปรแกรม SET
ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม


ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
23 กรกฎาคม 2564 เวลา12:10:41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
19 กรกฎาคม 2564 เวลา16:09:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
19 กรกฎาคม 2564 เวลา16:09:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
19 กรกฎาคม 2564 เวลา16:09:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา12:44:33
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC4)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ (IC4)...
จำนวนรายการทั้งหมด 282 หน้า 1/57 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
13 กรกฎาคม 2564 เวลา15:04:48
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
...
02 มิถุนายน 2564 เวลา16:24:49
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
...
12 พฤษภาคม 2564 เวลา10:13:01
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา14:12:32
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
...
01 มิถุนายน 2564 เวลา14:10:48
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี...
จำนวนรายการทั้งหมด 27 หน้า 1/6 First  Previous    Next  Last

งบทดลอง

เมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา13:25:19 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 เวลา08:45:28 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา09:19:56 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 เมษายน 2564 เวลา10:00:11 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:43 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...
ข่าว ความเคลื่อนไหวจากโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายในสังกัด
กลุ่มฯที่ 1 บ้านค้อ โนนท่อน สำราญ

จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา12:04:16
โดย:รร.บ้านหนองค้ากลางฮุง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 2 ทุ่มแดงใหญ่ สาวะถี

ประกาศโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคารขยายเวลาการปิดเรียน
เมื่อ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา13:08:53
โดย:โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 3 โคกสี ศิลา หนองตูม

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโคกท่า ฉบับที่
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา06:06:02
โดย:โรงเรียนบ้านโคกท่า
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ11 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 4 ลำน้ำชี

ครูดอนบมฉีดแล้วเด้อ
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา21:35:45
โดย:โรงเรียนบ้านดอนบม
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 5 ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา18:41:18
โดย:รร.บ้านหนองบัวดีหมี
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ1 วัน ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 2564
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา09:11:51
โดย:นายชนายุส โกมลไสย
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ5 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 7 โรงเรียนสนามบิน

พลิกโฉมโรงเรียนสนามบิน เป็นโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ ปีการศึกษา 2565 World-Class Standard
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา06:40:32
โดย:ครูเปิ้ลหล่อมาก
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 8 อ.บ้านฝางโซนเหนือ

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกงามฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ครั้งที่ ๒
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา19:35:45
โดย:โรงเรียนบ้านโคกกว้าง
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 9 อ.บ้านฝางโซนใต้

การปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน ON-LINE - ON-HAND ในสถานการณ์การแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 (Covid-19) และแจกอาหารเสริม (นมโรงเรียน)
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา13:16:26
โดย:โรงเรียนหินกองวิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ6 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม

กลุ่มฯที่ 10 อ.พระยืน

จัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On Hand ตามตารางสอนปกติ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา22:37:01
โดย:นางสาววรรณภา อินทรพร/โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ13 วันs ผ่านมา]

ข่าวทั้งหมดของกลุ่ม


บทเรียน Online การเปลี่ยนครูเป็น Coachแบบทดสอบ การเปลี่ยนครูเป็น Coach[มีเกียรติบัตร]

กลุ่มงานภายใน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยงานตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มอำนวยการ


การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบAMSS

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา10:16:06
โดย:ชโลทร กองพันธ์
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มนโยบายและแผน


การประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพจังหวัดขอนแก่น

เมื่อ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา10:34:42
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ9 วันs ผ่านมา]

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อบรม AMSS++ ให้กับบุคลากรในสำนักงาน

เมื่อ 23 เมษายน 2564 เวลา13:52:39
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ3 เดือนs ผ่านมา]

กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์


จดหมายข่าวคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ครัั้งที่ 2)

เมื่อ 07 กรกฎาคม 2564 เวลา16:05:53
โดย:การเงิน
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ17 วันs ผ่านมา]

กลุ่มบริหารงานบุคคล


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา นางพนัชกร แวน เดอร์ เมอร์เวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 เวลา11:38:26
โดย:ครูต้นอ้อ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ30 วันs ผ่านมา]

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น

เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา11:33:15
โดย:ครูต้นอ้อ
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

http://sv.kkzone1.go.th/webnew/index.php

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


ประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประเภทชั้นป.1-3 ระดับเขตตรวจราชการที่ 12

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา14:08:48
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ12 ชม.s ผ่านมา]

หน่วยงานตรวจสอบภายใน


การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 19 ธันวาคม 2562 เวลา03:58:58
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 ปีs ผ่านมา]

กลุ่มกฎหมายและคดี



เมื่อ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา13:13:54
โดย:bemler
Update ล่าสุดมาแล้ว [ประมาณ2 วันs ผ่านมา]

ITA-2021

หน่วยงานภายนอก(การศึกษา)








พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
แผนพัฒนาตนเอง ID Plan ผอ.รร. ขอนแก่น เขต 1