ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่

รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (แสดงผลแบบสุ่ม)
ผู้อำนวยการ/รักษาการ กลุ่มงานภายใน

ผู้อำนวยการ/รอง/รักษาการ สถานศึกษา (สุ่ม 7 รายการ)

			
		โครงสร้างองค์กร
		ข้อมูลทีมบริหาร
       อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดอ่าน HTML เปิดอ่าน PDF
       แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
						○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
       ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
          • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
						○ กลุ่มอำนวยการ : 043-246663-5 ต่อ 124 และ 132
						○ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 043-246663-5 ต่อ 134 และ 135
						○ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 043-246663-5 ต่อ 153	
						○ กลุ่มนโยบายและแผน : 043-246663-5 ต่อ 163 และ 160	
						○ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล : 043-246663-5 ต่อ 125 และ 127
						○ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 043-246663-5 ต่อ 130	
						○ หน่วยตรวจสอบภายใน : 043-246663-5 ต่อ 101
						○ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : 043-246663-5 ต่อ 153 
						○ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลสารสนและการสื่อสาร : 043-246663-5 ต่อ 163	
						○ กลุ่มกฎหมายและคดี : 043-246663-5 ต่อ 126
						○ โทรสาร : 043 - 236530
						○ เบอร์โทรติดต่อทั้งหมดทุกคน คลิกที่นี่
           • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
						○ นายภูมิพัทธ เรืองแหล่	มือถือ 098-5645661	
           • รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา		
						○ นายบุญเย็น โหว่สงคราม	มือถือ095-5195898
						○ ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว	มือถือ080-7405389
						○ ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร	มือถือ084-5120229	
       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง HTML
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       Q&A (ถาม-ตอบ)
  Social Network
          • เว็บไซต์ : www.kkzone1.go.th
          • Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1
		
แผนการดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2560 - 2563ปีงบประมาณ 2561ปีงบประมาณ 2562ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
     • กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มอำนวยการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
     • สถิติการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญสถิติการใช้ห้องประชุม ทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกสำนักงานสถิติผู้มารับบริการ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพสถิติการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ และการออกหนังสือรับรองบุคคลสถิติการสั่งซื้อการควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ขก.1 ปีงบประมาณ 2564
 E-Service
     • ระบบ AMSS++ (ระบบรับส่งหนังสือราชการออนไลน์)ระบบ E-money (ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)ระบบ E-learning (บทเรียนออนไลน์)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ขอนแก่น เขต 1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

บริการของเรา รูปแบบออนไลน์

ประกาศของกลุ่มบริหารงานการเงิน

ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
05 พฤษภาคม 2564 เวลา09:59:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
28 เมษายน 2564 เวลา10:34:47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
22 เมษายน 2564 เวลา13:10:28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2564 เวลา09:42:52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
10 มีนาคม 2564 เวลา09:42:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...
จำนวนรายการทั้งหมด 275 หน้า 1/55 First  Previous    Next  Last

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
20 เมษายน 2564 เวลา17:22:56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
...
19 เมษายน 2564 เวลา15:30:02
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ 2563 หรือการจัดหาพัสดุประจำปี...
08 เมษายน 2564 เวลา10:24:42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมพาพันธ์ - มีนาคม 2564
...
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา10:59:55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
...
12 มกราคม 2564 เวลา10:35:58
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
...
จำนวนรายการทั้งหมด 24 หน้า 1/5 First  Previous    Next  Last

รายงานงบทดลอง

รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 08 เมษายน 2564 เวลา10:00:11 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:43 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
เมื่อ 10 มีนาคม 2564 เวลา09:51:06 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 08 มกราคม 2564 เวลา11:19:54 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 07 ธันวาคม 2563 เวลา08:58:59 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา08:57:50 โดย:ภรภัทร
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เวลา16:18:24 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา14:39:23 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 10 กันยายน 2563 เวลา09:36:44 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 13 สิงหาคม 2563 เวลา11:26:25 โดย: ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 09 กรกฎาคม 2563 เวลา10:00:16 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 09 มิถุนายน 2563 เวลา15:13:28 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563
เมื่อ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา16:01:25 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
เมื่อ 10 เมษายน 2563 เวลา10:27:10 โดย:ภรภัทร
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อ 13 มีนาคม 2563 เวลา03:21:14 โดย:ภรภัทร

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

รายงานผลการเบิกจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เมื่อ 05 พฤษภาคม 2564 เวลา13:16:08 โดย:การเงิน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 20 เมษายน 2564 เวลา17:23:50 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อ 06 พฤษภาคม 2564 เวลา12:52:09 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563
เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา15:28:37 โดย:งบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา17:50:36 โดย:การเงิน
รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:49:49 โดย:การเงิน
รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา15:48:42 โดย:การเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณ 2563
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา16:18:06 โดย:การเงิน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา00:44:30 โดย:การเงิน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา04:24:47 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การประชุมผู้บริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา08:25:08 โดย:การเงิน
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตราการเพิ่มประสิทธิภารการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา05:51:26 โดย:การเงิน
รายงานผลการเบิจ่ายไตรมาส 1
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:14:04 โดย:การเงิน
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เมื่อ 28 มิถุนายน 2562 เวลา04:12:15 โดย:การเงิน

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

07-05-2021-15-31-54_2026229317.jpg

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๕

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 20 ครั้ง
เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา15:31:54

03-05-2021-15-37-28_1328281142.jpg

ต้อนรับเจ้าหน้าที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใน สพป.ขอนแก่น เขต ๑

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 31 ครั้ง
เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา15:37:28

03-05-2021-15-29-33_51218217.jpg

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 26 ครั้ง
เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา15:29:33

26-04-2021-16-31-42_1361920769.jpg

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 65 ครั้ง
เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา16:31:42

26-04-2021-16-25-48_774543066.jpg

เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สี่ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 65 ครั้ง
เมื่อ 26 เม.ย. 2564 เวลา16:25:48

ภารกิจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

06-05-2021-17-03-30_398528327.jpg

มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติภัย

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 17 ครั้ง
เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา17:03:30

06-05-2021-13-06-43_1782558947.jpg

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๔

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 20 ครั้ง
เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา13:06:44

05-05-2021-14-39-58_139889512.jpg

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๓

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 47 ครั้ง
เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา14:39:58

03-05-2021-15-40-48_244742938.jpg

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๒

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 33 ครั้ง
เมื่อ 03 พ.ค. 2564 เวลา15:40:48

28-04-2021-14-48-15_869152951.jpg

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๑

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 79 ครั้ง
เมื่อ 28 เม.ย. 2564 เวลา14:48:15

23-04-2021-13-44-12_1109467648.jpg

ประชุมการขอใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านเต่านอ

โดย :นางสุจิตร์ ไชยโก
เปิดดู: 78 ครั้ง
เมื่อ 23 เม.ย. 2564 เวลา13:44:12

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ (โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 7เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา16:08:30 125

ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว เข้าประชุมเมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา16:05:59 109

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา15:40:18 71

การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2564เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา15:05:32 71

ขอข้อมูลโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา14:08:47 161

แจ้งการเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564)เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา11:49:24 110

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครูเมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา09:12:04 205

การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เมื่อ 07 พ.ค. 2564 เวลา09:10:11 218

ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564เมื่อ 06 พ.ค. 2564 เวลา09:45:55 280

การติดตามเด็กที่เกิดปี พ.ศ.2557 ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2564เมื่อ 05 พ.ค. 2564 เวลา16:44:13 361

บริการ รูปแบบออนไลน์

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

E-MIS

SchoolMIS

ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบโปรแกรม SET

DLIT การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

จดหมายข่าว สพป.ขอนแก่น เขต 1

อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๕ 20   มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบอุบัติภัย 17   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๔ 20   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๓ 47   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๒ 33   ต้อนรับเจ้าหน้าที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 31   เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่หนึ่ง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 26   อบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) รุ่นที่ ๑ 79   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ 65   เข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำสัปดาห์ที่สี่ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 65   ประชุมการขอใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนบ้านเต่านอ 78   ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔ 87  

เผยแพร่ผลงาน งานวิชาการ เอกสารราชการ

ลิงค์การศึกษา

รับสมัครงาน สอบ บรรจุ แต่งตั้ง คัดเลือก

กระดานข่าว สนทนา Forum

คลังเอกสาร เผยแพร่

ที่ตั้ง

ติดตามที่ Facebook