แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 1769 3703
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายภานุพงศ์  นวลบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย

โทร : 063-5963524

 

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

วิสัยทัศน์ (Vision)

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย


พันธกิจ
(Mission)

 1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนในสังกัดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ
 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 4. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด นำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอน นิเทศการศึกษาและและสนับสนุน

ให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้าง

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

 1. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการให้บริการ และคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 2. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
 5. สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ


เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

สติปัญญาและมีวินัยอย่างสมดุล เหมาะสมตามช่วงวัยและมีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

 1. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม                  

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน สามารถพัฒนา

นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการบริหาร การเรียนการสอนและนิเทศการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ระบบบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ มีเครือข่าย

การบริหารจัดการ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี

และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ


กลยุทธ์

         กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล          มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ (Career Education)                 

         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่    ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

          กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นำ Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

          กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21

          กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม

           กลยุทธ์ที่ 10 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ

           กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

          กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐาน
ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน

          กลยุทธ์ที่ 13 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

          กลยุทธ์ที่ 14 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ

          กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

          กลยุทธ์ที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 17 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 18 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นำไปสู่การกระจายอำนาจ  4 ด้าน ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

          กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษา
อย่างเหมาะสม เพียงพอ

         กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษานำ Digital Technology มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นมาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

thaibet55 anime39 KUBET bca55