แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายโอภาส  โคตา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
08 4272 6358
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

โทร : 063-4945324

Email : toy-wi@hotmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 โครงสร้างหน่วยงาน องค์กร ของสพป.ขอนแก่น เขต 1  ข่าวประชาสัมพันธ์  แผนดำเนินงานประจำปี /แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 โครงสร้างการบริหาร ข้อมูลผู้บริหาร   Q&A ถามตอบ กระดานข่าว

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

 อำนาจหน้าที่  Social Network  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน * ข้อมูลการติดต่อ  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
     
การปฏิบัติงาน การบริการ การบริหารเงินงบประมาณ

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(กลุ่มงานภายใน ทุกกลุ่ม)

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(กลุ่มงานภายใน ทุกกลุ่ม)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(กลุ่มงานภายใน ทุกกลุ่ม)
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

  E–Service รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ

https://www.kkzone1.go.th/2019.php?#RequestCheck

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม    
     
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน

     

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

   

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี