แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางจรรยา   สำเริง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร 083-3414514
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางวิเมลือง ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม
0868509012

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

ข้อมูลผู้บริหาร


ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1


นายบุญเย็น  โหว่สงคราม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 5519 5898
 
รับผิดชอบ   

1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม มอนเตสเซอรี่

กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มที่ 1 (ต.บ้านค้อ ต.โนนท่อน ต.สำราญ)
กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ ต.บ้านฝาง ต.หนองบัว ต.โคกงาม ต.ป่าหวายนัง)

นายบุญเย็น  โหว่สงคราม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 5519 5898
 
รับผิดชอบ   

1. กลุ่มนโยบายและแผน
2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรม มอนเตสเซอรี่

กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มที่ 1 (ต.บ้านค้อ ต.โนนท่อน ต.สำราญ)
กลุ่มที่ 8 (บ้านฝางเหนือ ต.บ้านฝาง ต.หนองบัว ต.โคกงาม ต.ป่าหวายนัง)


ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 0740 5389
 
รับผิดชอบ   

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. โครงการห้องเรียนพิเศษ

กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มที่ 3 (ต.ศิลา ต.โคกสี ต.หนองตูม)
กลุ่มที่ 4 (ต.พระลับ ต.บึงเนียม ต.เมืองเก่า ต.บ้านเป็ด)

ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 0740 5389
 
รับผิดชอบ   

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. โครงการห้องเรียนพิเศษ

กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มที่ 3 (ต.ศิลา ต.โคกสี ต.หนองตูม)
กลุ่มที่ 4 (ต.พระลับ ต.บึงเนียม ต.เมืองเก่า ต.บ้านเป็ด)


ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 4512 0229
 
รับผิดชอบ

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (กสศ.)

กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มที่ 5 (ต.ท่าพระ ต.ดอนหัน ต.บ้านหว้า ต.ดอนช้าง)
กลุ่มที่ 9 (ต.บ้านฝางใต้ ต.โนนฆ้อง ต.บ้านเล่า ต.ป่ามะนาว)
กุล่มที่ 10 (ต.พระยืน ต.ขามป้อม -บ้านโต้น-หนองแวง)

ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 4512 0229
 
รับผิดชอบ

1. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (กสศ.)

กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มที่ 5 (ต.ท่าพระ ต.ดอนหัน ต.บ้านหว้า ต.ดอนช้าง)
กลุ่มที่ 9 (ต.บ้านฝางใต้ ต.โนนฆ้อง ต.บ้านเล่า ต.ป่ามะนาว)
กุล่มที่ 10 (ต.พระยืน ต.ขามป้อม -บ้านโต้น-หนองแวง)