แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
06 2232 6553
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายวิสิทธิ์ จันทะนุกูล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหหนองกุงน้อย
โทร : 089-5855368
Email : wisitchan2505@gmail.com

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

มีเว็บไซต์หน่วยงาน จะแสดงลักษณะแบบนี้ ไม่มี เว็บไซต์หน่วยงานจะแสดงลักษณะแบบนี้

เมืองขอนแก่น

ร.ร.บ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร
ตำบลดอนช้าง
  ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
ตำบลดอนหัน
  ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ
ตำบลท่าพระ
  ร.ร.บ้านหินลาดวังตอ
ตำบลบ้านค้อ
  ร.ร.บ้านทุ่มประชานุเคราะห์
ตำบลบ้านทุ่ม
  ร.ร.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
ตำบลบ้านหว้า
  ร.ร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
ตำบลบ้านเป็ด
  ร.ร.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น บึงฉิม บึงสวางค์คุยโพธิ์
ตำบลบึงเนียม
  ร.ร.บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ตำบลพระลับ
  ร.ร.บ้านหนองหิน
ตำบลศิลา
  ร.ร.บ้านโนนรังวิทยาคาร
ตำบลสาวะถี
  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา84 บ้านสำราญเพี้ยฟาน
ตำบลสำราญ
  ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม
ตำบลหนองตูม
  ร.ร.บ้านสะอาด
ตำบลเมืองเก่า
  ร.ร.บ้านแดงใหญ่ราษฏร์คุรุวิทยาคาร
ตำบลแดงใหญ่
  ร.ร.บ้านโคกสีวิทยาเสริม
ตำบลโคกสี
  ร.ร.บ้านโนนท่อนวิทยา
ตำบลโนนท่อน
  ร.ร.อนุบาลขอนแก่น
ตำบลในเมือง
  

พระยืน

ร.ร.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ
ตำบลขามป้อม
  ร.ร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา
ตำบลบ้านโต้น
  ร.ร.พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท
ตำบลพระบุ
  ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน
ตำบลพระยืน
  ร.ร.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
ตำบลหนองแวง
  

บ้านฝาง

ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง
ตำบลบ้านฝาง
  ร.ร.หนองชาดพิทยาคม
ตำบลบ้านเหล่า
  ร.ร.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
ตำบลป่ามะนาว
  ร.ร.บ้านโสกแต้
ตำบลปาหวายนั่ง
  ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์
ตำบลหนองบัว
  ร.ร.โคกงามวิทยาคาร
ตำบลโคกงาม
  ร.ร.ห้วยหว้าวิทยาคม
ตำบลโนนฆ้อง
  

หากต้องการเพิ่มURLโรงเรียน แจ้งได้ที่เว็บบอร์ดครับ เพิ่ม