แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นายโอภาส  โคตา

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
08 4272 6358
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ -สกุล นายสมคิด  กัญญพันธ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
เบอร์ติดต่อ 081-3916393
email: nongweang2468@gmail.com
อื่นๆ

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้าโรงเรียน(Demo) สินค้า/ผลิตภัณฑ์/บริการ
WP Woo| PrestaShop | OSCOM Phoenix
เกียรติบัตรออนไลน์
กลุ่ม 10 พระยืน | งานมหกรรมวิชาการ 2563
Admin Login

มีเว็บไซต์หน่วยงาน จะแสดงลักษณะแบบนี้ ไม่มี เว็บไซต์หน่วยงานจะแสดงลักษณะแบบนี้

เมืองขอนแก่น

ร.ร.บ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร   ร.ร.บ้านดอนหญ้านาง   ร.ร.บ้านป่าสังข์หนองฮี   ร.ร.บ้านป่าเหลื่อม   ร.ร.บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา   ร.ร.บ้านโนนเขวา   ร.ร.บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง   ร.ร.บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่   ร.ร.บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์   ร.ร.ชุมชนบ้านท่าพระ   ร.ร.บ้านท่าพระเนาว์   ร.ร.บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน   ร.ร.บ้านหนองโข่ยประชารัฐบำรุง   ร.ร.หนองบัวดีหมี   ร.ร.บ้านหนองแวงบวรวิทย์   ร.ร.บ้านห้วยเตยพัฒนา   ร.ร.บ้านโคกสีโคกเปี้ย   ร.ร.บ้านค้อท่อนน้อย   ร.ร.บ้านโนนเรือง   ร.ร.บ้านโนนลาน   ร.ร.บ้านหินลาดวังตอ   ร.ร.บ้านหนองกุงน้อย   ร.ร.บ้านหนองปอ   ร.ร.บ้านซำจานเนินทอง   ร.ร.บ้านตอกแป้น   ร.ร.บ้านเหล่าเกวียนหัก   ร.ร.บ้านม่วง   ร.ร.บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์   ร.ร.บ้านกุดนางทุย   ร.ร.บ้านแดงน้อย   ร.ร.บ้านทุ่มประชานุเคราะห์   ร.ร.บ้านทองหลาง   ร.ร.บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล   ร.ร.บ้านหนองคู   ร.ร.บ้านหนองทุ่ม   ร.ร.บ้านเหล่านาดี   ร.ร.บ้านเหล่านางาม   ร.ร.บ้านโคกสูงวิทยาคม   ร.ร.บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง   ร.ร.บ้านเป็ดท่าบึงประชาสงเคราะห์   ร.ร.บ้านหนองขามประชาบำรุง   ร.ร.บ้านหนองโจด   ร.ร.บ้านกอก   ร.ร.บ้านโคกฟันโปง   ร.ร.บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา   ร.ร.บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น บึงฉิม บึงสวางค์คุยโพธิ์   ร.ร.บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ   ร.ร.บ้านผือสวัสดิ์ราษฎร์วิทยา   ร.ร.บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา   ร.ร.บ้านเลิงเปือย   ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย   ร.ร.บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย   ร.ร.บ้านโกทา   ร.ร.บ้านดอนยาง   ร.ร.บ้านโนนม่วง   ร.ร.บ้านศิลา   ร.ร.บ้านหนองกุงวิทยาคาร   ร.ร.บ้านหนองหิน   ร.ร.หนองไผ่มอดินแดง   ร.ร.สนามบิน   ร.ร.บ้านโคกล่าม   ร.ร.บ้านโนนกู่   ร.ร.บ้านม่วงโป้   ร.ร.บ้านสาวะถีสาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์   ร.ร.บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก   ร.ร.บ้านงิ้ว   ร.ร.บ้านโนนรังวิทยาคาร   ร.ร.บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น   ร.ร.บ้านลาดนาเพียง   ร.ร.บ้านหนองปิง   ร.ร.บ้านหินขาว   ร.ร.บ้านไก่นา   ร.ร.บ้านนาเพียง   ร.ร.บ้านโคกนางามปลาเซียม นาเพียง อัมพวัน   ร.ร.บ้านโนนแต้   ร.ร.ไทยรัฐวิทยา84 บ้านสำราญเพี้ยฟาน   ร.ร.บ้านหนองบัวน้อย   ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม   ร.ร.บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ   ร.ร.บ้านโคกท่า   ร.ร.บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย   ร.ร.บ้านกุดกว้างประชาสรรค์   ร.ร.บ้านสะอาด   ร.ร.บ้านดอนบม   ร.ร.บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา   ร.ร.บ้านแดงใหญ่ราษฏร์คุรุวิทยาคาร   ร.ร.บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง   ร.ร.บ้านหนองหลุบ   ร.ร.ชุมชนบ้านพรหมนิมิต   ร.ร.บ้านโคกแปะ   ร.ร.บ้านโคกสีวิทยาเสริม   ร.ร.บ้านเลิง   ร.ร.บ้านหนองไหลหนองบัวทอง   ร.ร.บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่   ร.ร.บ้านหนองหัววัว   ร.ร.บ้านคำบอน   ร.ร.บ้านโนนท่อนวิทยา   ร.ร.บ้านบึงแก   ร.ร.บ้านหนองค้ากลางฮุง   ร.ร.บ้านหนองเบ็ญ   ร.ร.อนุบาลขอนแก่น   

พระยืน

ร.ร.บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯ   ร.ร.บ้านชาด   ร.ร.บ้านบ่อแก   ร.ร.ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา   ร.ร.บ้านโจดใหญ่   ร.ร.บ้านดงกลาง   ร.ร.บ้านดงเก่า   ร.ร.พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท   ร.ร.บ้านโจดศรีวิชัย   ร.ร.ชุมชนบ้านพระยืน   ร.ร.บ้านแก่นประดู่   ร.ร.บ้านนาล้อม   ร.ร.บ้านโนนบ่อ   ร.ร.บ้านป่าส่าน   ร.ร.บ้านป่าหม้อหนองคู   ร.ร.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์   ร.ร.บ้านหนองหญ้าข้าวนก   ร.ร.หนองโพธิ์ประชานุกูล   ร.ร.บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   

บ้านฝาง

ร.ร.ชุมชนบ้านฝาง   ร.ร.บ้านแก่นเท่า   ร.ร.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา   ร.ร.ดอนหันประชารัฐศึกษา   ร.ร.สระแก้วราษฎร์บำรุง   ร.ร.ไตรมิตรวิทยาคาร   ร.ร.เขื้อนกระพี้ศึกษา   ร.ร.บ้านค้อ   ร.ร.บ้านแดงราษฏร์สามัคคี   ร.ร.หนองชาดพิทยาคม   ร.ร.หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์   ร.ร.บ้านกระเดื่อง   ร.ร.แก่นเท่าพัฒนศึกษา   ร.ร.บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   ร.ร.หินกองวิทยา   ร.ร.บ้านหนองคลอง   ร.ร.บ้านวังโพน   ร.ร.บ้านป่าหวาย   ร.ร.บ้านโสกแต้   ร.ร.บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด   ร.ร.บ้านบะยาว   ร.ร.บ้านโสกม่วงดอนดู่   ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว   ร.ร.บ้านนาฝายนาโพธิ์   ร.ร.บ้านโคกกว้าง   ร.ร.โคกงามวิทยาคาร   ร.ร.บ้านคำหญ้าแดง   ร.ร.บ้านโนนค้อ   ร.ร.โนนฆ้องวิทยาคาร   ร.ร.พงษ์ภิญโญ2   ร.ร.บ้านหินตั้งหนองอีเลิง   ร.ร.หินฮาวคุรุประชาสรรค์   ร.ร.ห้วยหว้าวิทยาคม   

หากต้องการเพิ่มURLโรงเรียน แจ้งได้ที่เว็บบอร์ดครับเพิ่ม