หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
     หนังสือ คำสั่ง ประกาศ สพป.ขอนแก่น เขต 1
 กลุ่มงานคำค้นเพิ่มเติม แสดง ระเบียน
ชื่อเรื่อง:การเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนบ่อ (โรงเรียนบ้านโนนบ่อ)
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา14:11:56
เปิดดู: 140 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา11:34:55
เปิดดู: 147 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา11:24:26
เปิดดู: 159 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาน 2561 ครั้งที่ 1084
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 21 ก.ย. 2561 เวลา10:15:03
เปิดดู: 135 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:โครงการปรับชั้นเรียนเพื่อเปลี่ยนคุณภาพ:การอบรมปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถทางภาษาไทยของผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียนและหลักภาษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา20:37:20
เปิดดู: 258 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ขอเชิญคณะวิทยากรและคณะทำงาน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา20:34:29
เปิดดู: 237 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:ค่ายเพิ่มเทคนิคการจัดกิจกรรมเสริมความสามารถการอ่านรู้เรื่อง-เขียนสื่อสารเป็น ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1หรือ2
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา20:33:28
เปิดดู: 282 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา19:16:22
เปิดดู: 866 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา17:23:35
เปิดดู: 98 ครั้ง
ชื่อเรื่อง:การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ 2561 เพื่อลดภาระครู
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 20 ก.ย. 2561 เวลา15:24:31
เปิดดู: 264 ครั้ง
 
ค้นพบ 6784 รายการ First  Previous    Next  Last
ข้อมูลนี้เป็นลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้ ภายใต้สัญญา CC ครีเอทีฟคอมมอน ประเทศไทย 3.0 เผยแพร่ได้โดยแสดงแหล่งที่มา โดยไม่แสวงหาผลกำไร