จำนวนผู้สมัครสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วันที่ 26 กพ.60
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 26 ก.พ. 2560 เวลา16:36:03
จำนวนผู้สมัครสอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วันที่ 25 กพ.60
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 25 ก.พ. 2560 เวลา16:36:39
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอรี่
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 24 ก.พ. 2560 เวลา15:11:04
ศธ 04025/751 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอรี่
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 24 ก.พ. 2560 เวลา15:09:40
ศธ 04025/750 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเทสซอรี่
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 24 ก.พ. 2560 เวลา15:08:55
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีงานทำโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
โดย :สพป.ขอนแก่นเขต 1 เมื่อ 24 ก.พ. 2560 เวลา14:36:58
การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 ก.พ. 2560 เวลา13:05:09
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 ก.พ. 2560 เวลา10:37:52
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 24 ก.พ. 2560 เวลา10:31:07
การพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค Boot Camp รุ่นที่ 5
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา16:02:48
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา16:00:11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปี 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา14:52:54
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศสาตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา14:42:48
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา14:06:23
การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา12:54:13
การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบกในการจัดการเรียนการสอน DLTV และ DLIT ประจำปีการศึกษา 2559
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา09:27:37
เชิญประชุม
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา09:24:58
ขอเชิญเป็นวิทยากรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอแก่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา08:56:28
ขอความร่วมมือสนับสนุนติดตามการดูแลเด็กนักเรียน
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 ก.พ. 2560 เวลา08:55:55
ขอข้อมูลโครงการเช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม iPSTAR
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 22 ก.พ. 2560 เวลา15:19:59
 
ค้นพบ 4637 รายการ First  Previous    Next  Last