ข้อมูลการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ( National Test:NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ม.ค. 2560 เวลา14:52:09
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ม.ค. 2560 เวลา14:43:44
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ม.ค. 2560 เวลา10:50:25
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนครูเข้าร่วมการอบรม
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ม.ค. 2560 เวลา10:49:57
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ม.ค. 2560 เวลา10:48:46
รายชื่อผู้รับเกียรติบัตรในงานวันครูครั้งที่61 ประจำปี 2560 (แก้ไข)
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 15 ม.ค. 2560 เวลา14:43:34
ส่งผังที่นั่้งสำหรับข้าราชการครูผู้เข้ารับเกียรติบัตร
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา16:58:50
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร(เพิ่มเติม)
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา16:55:43
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะฯ/หลักเกณฑ์ฯครูชำนาญการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา16:14:03
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา15:59:40
ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการและขอเชิญชมงาน "อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 2559"
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา15:39:48
ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการและขอเชิญชมงาน
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา15:38:13
การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา14:51:40
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ปีงบประมาณ 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา14:12:48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา14:11:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา14:10:53
ประกาศรายชื้่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการแทนครูในโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา14:07:57
รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา13:41:22
คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 102/2560 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดขอนแก่น
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา13:37:52
แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 13 ม.ค. 2560 เวลา10:30:34
 
ค้นพบ 4454 รายการ First  Previous    Next  Last