การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มข้น
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ส.ค. 2560 เวลา17:12:21
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ส.ค. 2560 เวลา16:29:18
โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ส.ค. 2560 เวลา16:22:35
โครงการ ไมโลฟุตซอล 2017 Road to Barcelona
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ส.ค. 2560 เวลา16:05:16
การประกวดตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 ส.ค. 2560 เวลา15:25:13
ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๐
โดย :เกศินี นาชัยเวียง เมื่อ 18 ส.ค. 2560 เวลา15:01:09
ขอมอบสมุดภาพเทิดพระเกียรติฯ ชุด"สรรเสริญพระบารมี"
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 ส.ค. 2560 เวลา10:47:14
เชิญประชุมคณะทำงานเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 เวลา15:54:17
การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ส.ค. 2560 เวลา14:37:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ส.ค. 2560 เวลา14:27:37
ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการร่วมกิจกรรม
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ส.ค. 2560 เวลา14:26:27
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 (ค่าวัสดุ อุปกรณ์)
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 17 ส.ค. 2560 เวลา11:19:47
การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอนในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา17:22:55
ขอความอนุเคราะห์นักเรียนในการสาธิตการสอนกิจกรรม Open Class การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา13:30:25
การประชุมปฏิบัติการเปิดชั้นเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้การสอนภาษาไทยตามแนว Active Learning
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา13:28:18
ข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา11:22:11
ขอเชิญร่วมงาน เกษียณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา11:19:31
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มเเข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา11:09:51
พิธีรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา 2559
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ส.ค. 2560 เวลา10:24:03
ปฏิทินการประเมินโรงเรียนสีขาว ห้องเรียนสีขาว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 15 ส.ค. 2560 เวลา18:02:17
 
ค้นพบ 5320 รายการ First  Previous    Next  Last