ตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 เวลา16:29:53
การทดสอบอ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 เวลา15:51:40
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" ปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 26 มิ.ย. 2560 เวลา14:01:28
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย PLC ระดับสถานศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 เวลา16:07:30
ขอเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย PLC ระดับสถานศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 เวลา16:06:03
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 เวลา16:02:53
รายงานการประชุมใหญ่ฯ 2560
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 23 มิ.ย. 2560 เวลา15:25:49
เกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา18:12:17
การดำเนินงานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา17:44:41
ขอรับการสนับสนุนเยาวชนในสถานศึกษาร่วมกิจกรรม "รวมพลังประชารัฐขอนแก่นทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา17:32:05
Mizuho Asian Fund 2017
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา17:05:38
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา14:19:02
แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา09:55:55
การตรวจสอบฐานข้อมุลบุคลากรภาครัฐ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 มิ.ย. 2560 เวลา08:59:02
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ครั้งที่ 2 ปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 เวลา17:10:35
ประกาศผลการแข่งขันทักษะความสามารถภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 21 มิ.ย. 2560 เวลา15:22:13
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 เวลา16:21:03
ขอเชิญร่วมถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 เวลา16:13:29
การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ8 - 11 ปี หัวข้อ "United Through Space"
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 เวลา15:45:45
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศฯ และ การแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษฯ
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 20 มิ.ย. 2560 เวลา15:28:03
 
ค้นพบ 5102 รายการ First  Previous    Next  Last