ที่ ศธ 04025 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือราชการ
โดย :กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา16:07:14
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 20 ต.ค. 2560 เวลา09:30:13
มาตรการป้องกันอัคคีภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 19 ต.ค. 2560 เวลา17:53:51
แจ้งข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 19 ต.ค. 2560 เวลา09:14:53
การจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา11:23:15
การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา10:32:36
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูัสู่สากล โครงการย่อยพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา09:21:11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โดย :กลุ่มอำนวยการ เมื่อ 18 ต.ค. 2560 เวลา08:29:56
จัดสรรเอกสารชุด "เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน"
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา15:37:27
รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา14:31:27
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือกรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา14:22:24
การประชาสัมพันธ์การประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว "การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย"
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา14:14:21
ขอเชิญเยาวชนสมาชิกในชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมเป็นจิตอาสายุว MCATT TO BE NUMBER ONE
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา13:59:10
สำรวจข้อมูลประเภทสถานศึกษา
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา11:13:39
การเตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 17 ต.ค. 2560 เวลา10:13:38
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการอนุญาตให้คนต่างด้าวพำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ต.ค. 2560 เวลา17:45:56
การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
โดย :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เมื่อ 16 ต.ค. 2560 เวลา16:38:08
การมอบเงินทุนการศึกษา "กองทุนการศึกษารักดี สพฐ" ประจำปีการศึกษา 2560
โดย :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อ 16 ต.ค. 2560 เวลา16:27:50
การสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนกรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ
โดย :กลุ่มนโยบายและแผน เมื่อ 16 ต.ค. 2560 เวลา11:06:44
การให้ครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดย :กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 16 ต.ค. 2560 เวลา10:32:23
 
ค้นพบ 5554 รายการ First  Previous    Next  Last