ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
แนะนำ ผู้บริหารเขต
แนะนำ ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสมคิด  เมืองสอน
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
089 619 7299
แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

...
ผอ.รร.บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง

เพิ่มรูป ผอ./รอง.ผอ ได้ที่นี่
E-mail:kroopanuwat@gmail.com
โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิโครงสร้าง

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

2563 |2562 |2561 |2560 |2559 | 2558 | 2557
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
โครงการ
TEPE Online
TEPE Online

ค่ายลูกเสือแก่นนคร

เว็บไซต์ FaceBook
ทุนการศึกษา
บริการของเรา
แบบตรวจวัดสุขภาพด้านการเงินโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1
kkzone1 Asean Study Center
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.ขอนแก่น เขต 1
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
 
ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

webmaster@kkzone1.go.th

bemler84@hotmail.com
support@kkzone1.go.th
info@kkzone1.go.th
โทรศัพท์ 0-43246-663-5
โทรสาร 0-4323-6530
เข้าสู่ระบบE-mail
 
 
Link สำคัญ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน (สกก.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ขอนแก่น
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงาน ก.ค.ศ.
Nited
ร้านค้า / สินค้า โรงเรียน
Admin Login
 กลุ่มงานใดที่ท่านได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ โดยที่ท่านประทับใจมากที่สุด
กลุ่มกฎหมายและคดี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มอำนวยการ
 

ข้อมูลผู้บริหาร


ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1


ดร.ศิริกุล นามศิริ 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 4788 2836 
e-mail : papong_49@hotmail.com
รับผิดชอบ
1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กำกับ ดูแล 
1. กลุ่มเครือข่ายที่ 8(บ้านฝาง-เหนือ)
2. กลุ่มเครือข่ายที่ 9(บ้านฝาง-ใต้)
3. โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่ม 2 ฝั่งตะวันตก

ดร.ศิริกุล นามศิริ 

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 4788 2836 
e-mail : papong_49@hotmail.com
รับผิดชอบ
1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กำกับ ดูแล 
1. กลุ่มเครือข่ายที่ 8(บ้านฝาง-เหนือ)
2. กลุ่มเครือข่ายที่ 9(บ้านฝาง-ใต้)
3. โรงเรียนขยายโอกาสกลุ่ม 2 ฝั่งตะวันตก

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 8563 2033

รับผิดชอบ

1  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

2  กลุ่มบริหารงานบุคคล

3  กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กำกับดูแล
  - กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (บึงเนียม พระลับ เมืองเก่า บ้านเป็ด)

 - กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 (ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง)

นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
08 8563 2033

รับผิดชอบ

1  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

2  กลุ่มบริหารงานบุคคล

3  กลุ่มพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

กำกับดูแล
  - กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (บึงเนียม พระลับ เมืองเก่า บ้านเป็ด)

 - กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 5 (ท่าพระ ดอนหัน บ้านหว้า ดอนช้าง)


ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

09 8564 5661

กำกับ ดูแล
1.หน่วยตรวจสอบภายใน
2.กลุ่มกฏหมายและคดี

กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่าย
  • กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ร.ร.อนุบาลขอนแก่น)
  • กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (ร.ร.สนามบิน)

ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่
ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1

09 8564 5661

กำกับ ดูแล
1.หน่วยตรวจสอบภายใน
2.กลุ่มกฏหมายและคดี

กำกับ ดูแล กลุ่มเครือข่าย
  • กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ร.ร.อนุบาลขอนแก่น)
  • กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (ร.ร.สนามบิน)

นายเสด็จ ทะยะราช

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 5183 4502
 
รับผิดชอบ
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ยกเว้นงานลูกเสือเนตรนารี,งานกีฬา นันทนาการ,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

กำกับ ดูแล 
1. กำกับดูแลกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 (พระยืน)

นายเสด็จ ทะยะราช

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 5183 4502
 
รับผิดชอบ
1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(ยกเว้นงานลูกเสือเนตรนารี,งานกีฬา นันทนาการ,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

กำกับ ดูแล 
1. กำกับดูแลกลุ่มสถานศึกษาที่ 10 (พระยืน)


นายวรรณชัย  บุสนาม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
รับผิดชอบ

 1  กลุ่มนโยบายและแผน

 2  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(งานลูกเสือเนตรนารี,งานกีฬา นันทนาการ,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

 3  กำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (ทุ่ม แดงใหญ่ สาวะถี)

 4  กำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 (โคกสี หนองตูม ศิลา)

นายวรรณชัย  บุสนาม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
 
รับผิดชอบ

 1  กลุ่มนโยบายและแผน

 2  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา(งานลูกเสือเนตรนารี,งานกีฬา นันทนาการ,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

 3  กำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 2 (ทุ่ม แดงใหญ่ สาวะถี)

 4  กำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 (โคกสี หนองตูม ศิลา)


นายบุญเย็น  โหว่สงคราม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 5519 5898
 
รับผิดชอบ

    1  กลุ่มอำนวยการ

    2  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา

    3  กำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1  (บ้านค้อ สำราญ โนนท่อน)

นายบุญเย็น  โหว่สงคราม

รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
09 5519 5898
 
รับผิดชอบ

    1  กลุ่มอำนวยการ

    2  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา

    3  กำกับดูแลกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1  (บ้านค้อ สำราญ โนนท่อน)